در راستای تأمین مسکن کارکنان، ادارات، ارگان های دولتی و جامعه پزشکی و کادر درمانی کشور،
این بار آمده ایم در جامعه فوتبال و به این قشر از عزیزان خدمت بکنیم و در راستای تامین مسکن برای بازیکنان، مربیان و پیشکسوتان شروع به فعالیت کنیم…