عید مبعث مبارک

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | ساعت: ۱۰:۱۳

ای نام تو جانبخش تر از آب حیات / محتاج تو خلقی به حیات و به ممات

از بعثت انبیاء و ارسال رسل / مقصود تو بودی، به جمالت صلوات

عید مبعث مبارک