مدیران

دکتر ابوذر شهپری

هیئت مؤسس و مدیر عامل

مجتبی لطفی فرنقی

عضو هیئت مؤسس و هیئت رئیسه

حسین شمس

هیئت مؤسس و رئیس هیئت مدیره

آرش فرهادی

نائب رئیس هیئت مدیره

سعید ناصری

سعید ناصری

منشی هیئت مدیره

دکتر محمودی

علی البدل اول هیئت مدیره

محمد مومنی مقدم

محمد مومنی مقدم

علی البدل دوم هیئت مدیره

مجید بیکی فرانی

بازرس