• پنج بار قهرمان اسیا در سال هاى ١٩٩٩ -٢٠٠٠-٢٠٠٧-٢٠٠٨-٢٠١٠
  • بهترین مربى جهان در سال ٢٠٠٩
  • مربى قرن اسیا در سال ٢٠١٠
  • مدرس AFC و FIFA از سال ٢٠٠۵ تا کنون
  • عضو کمیته فنى و توسعه فدراسیون ایران و اسیا و جهان