سعید ناصری

سوابق اجرایی غیر ورزشی

  1. مدیر مشاوران تحصیلی و ارتباط با مدارس موسسه مبتکران
  2. مدیریت روابط عمومی و امور اداری شرکت پست بین الملل آرامکس
  3. مدیر روابط عمومی شرکت بازرگانی ایکاد در سال 1392
  4. مدیر روابط عمومی و امو رفرهنگی و رسانه ای باشگاه تاسیسات دریایی
  5. مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی ورسانه ای فدراسیون ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی
  6. مدرس زبان فرانسه
  7. موسس و مدیر کافه فوتبال
  8. دبیر کل کانون مربیان فوتبال ایران