مدیران

دکتر ابوذر شهپری

هیئت مؤسس و مدیر عامل

مجتبی لطفی فرنقی

عضو هیئت مؤسس و هیئت رئیسه

حسین شمس

هیئت مؤسس و رئیس هیئت مدیره

آرش فرهادی

نائب رئیس هیئت مدیره

سعید ناصری

سعید ناصری

منشی هیئت مدیره

محمد مومنی مقدم

محمد مومنی مقدم

علی البدل دوم هیئت مدیره